Jubel for gavemidler til TSH!

27. oktober 2023

Tidligere denne høsten ble det sendt en søknad til Sparebankstiftelsen, fra Tynset Studie- og høgskolesenter. Det ble søkt om kr 4,1 millioner for å kunne utvikle og forsterke satsningen på høyere yrkesfaglig utdanning. Onsdag denne uken mottok vi med stor glede beskjeden om at Sparebankstiftelsen vil tildele Tynset studie- og høgskolesenter kr 3 625 000 i gavemidler for å kunne tilby flere fagskoletilbud i vår region!

 

Bakgrunnen for satsingen er at vi ser et voksende behov i Fjellregionen for fagskoleutdanning innenfor ulike fagretninger, blant annet helse og IKT.

En kartleggingsundersøkelse gjort av TSH, viser at grensesnittet mellom IKT og helse er et gjennomgående tema i offentlig sektor. Under dette ligger det en stor bredde i problemstillingene, helt fra brukernær velferdsteknologi til mer systemisk IKT-kompetanse. Helseinformatikk som tema var allerede et aktuelt fagområde for både sykehuset, Norsk Helsearkiv og kommunene, og ble ytterligere aktualisert ved etableringen av Helsedataservice i 2021. Fremveksten av Tynset, og dermed hele Fjellregionen, som et senter for helsedata gir både kompetanseutfordringer og store muligheter. For å bygge oppunder denne utviklingen, ser vi at utdanningstilbud, ikke bare på universitets- og høgskolenivå, men også på fagskolenivå vil kunne bidra positivt til at regionen har en kompetanseutvikling som er i tråd med dagens og fremtidens behov.

Tynset studie- og høgskolesenter har en ambisjon om å være en motor for regional utvikling, og ser at de kompetansemiljøene som allerede er etablert gir Fjellregionen en unik mulighet til å ta en viktig rolle i skjæringspunktet helse og IKT, noe som vil kunne gi positive ringvirkninger, både lokalt, for Innlandet fylke og på nasjonalt nivå. Lovnad om tildeling av midler til Microdata.no og flere statlige arbeidsplasser til Tynset på neste års statsbudsjett er siste tilskudd i denne utviklingen.

 

Målet for satsningen er å utvikle, etablere og tilby fagskoleutdanninger innen helse og IKT. Målsetningen er å bygge kultur for læring og bidra til økt konkurransekraft til næringslivet og nye, forbedrede tjenester til offentlig sektor i Fjellregionen og Innlandet. Tilbudene skal være tilpasset dokumenterte behov og i et format som imøtekommer studenter i ulike livs- og jobbsituasjoner.

 

Sparebankstiftelsen muliggjør at TSH kan følge opp politiske føringer

I Meldt. St. 14 (2022-2023), Utsyn over kompetansebehovet i Norge står det: «God tilgang på kompetanse er avgjørende for at bedrifter skal kunne skape verdier i alle deler av landet, og for at offentlige virksomheter skal kunne levere gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Utdanning og kompetanse er nøkkelen til utvikling i regioner og kommuner, bidrar til offentlige tjenester av høy kvalitet i hele landet og fremmer nødvendig innovasjon i næringslivet.

Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for gaver og samfunn i Sparebankstiftelsen Hedmark sier at Stiftelsen har kunnskap og utdanning som et av sine hovedsatsingsområder. Det er et stort og økende kompetansebehov hos bedrifter og offentlig sektor i Innlandet. Å styrke fagskoleutdanningen er et viktig tiltak for å tette kompetansegapet. Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker gjennom denne tildelingen å bidra til å skape et godt fundament for en desentral fagskoleutdanning i Nord-Østerdal, sier Bjørnstad.

 

Fagskolen Innlandet som samarbeidspartner

Vi har et svært godt samarbeid med Fagskolen Innlandet, som allerede tilbyr flere gode høyere yrkesfaglige utdanninger hos oss. Pr. d.d. huser vi 65 fagskolestudenter på tre ulike utdanninger. Vi gleder oss til videre samarbeid!

 

 

Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for gaver og samfunn i Sparebankstiftelsen Hedmark

Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for gaver og samfunn Sparebankstiftelsen Hedmark

Logo Fagskolen Innlandet