world icon

Analyse av helsedata

Kurset gir studentene grunnleggende forståelse og ferdigheter innen bearbeiding og analyse av helsedata, noe som er en forutsetning for å oppnå de mange gevinstene helsedata kan gi oss..

Studiested

Samlinger på Tynset

Varighet

12 uker

Studiepoeng

7,5

Organisering

Undervisning på Tynset

Søknadsfrist

01.02.2023

Oppstart

01.03.2023

Korte og spissede utdanninger

Kombiner jobb og utdanning

Spisskompetanse innen helsedata

Et helt nytt emne innen analyse av helsedata – først i Norge

Bruk av helsedata gir gevinster for samfunnet gjennom en mer effektiv og kvalitetssikret helsetjeneste, bedre pasientinvolvering, bedre helseforvaltning og ressursbruk, samt innovasjon og næringsutvikling. Helsedata gir nye muligheter til å diagnostisere og behandle pasienter, og dermed heve kvaliteten på behandlingen som gis. Helsedata kan bidra med innsikt og kunnskapsstøtte til ansatte i helsetjenesten, og gi læring fra analyse av f.eks. behandlingsmønstre.

Kurset gir studentene grunnleggende forståelse og ferdigheter innen bearbeiding og analyse av helsedata, noe som er en forutsetning for å oppnå de mange gevinstene helsedata kan gi oss.

Kurset inngår ikke i masterprogrammet i helseinformatikk (mulig det innlemmes på et senere tidspunkt).

Målgruppe

Passer for alle som ønsker å øke sin kompetanse og ferdigheter innen bruk og analyse av helsedata. For eksempel:

 • Klinisk personell på sykehus og helseinstitusjoner, som bruker helsedata i kvalitetsforbedring og utvikling av pasientbehandling
 • Annet personell på sykehus og helseinstitusjoner som bruker helsedata til virksomhetsstyring, analyser for prioritering og ledelse av helsetjenester
 • Ansatte innen forsknings- og registermiljøer, som bruker helsedata til sekundærformål som forskning og økt kunnskapsgrunnlag for helsetjenestene
 • Ansatte innen helsenæringen eller IT-leverandører, som yter tjenester eller utvikler IT-løsninger for helsesektoren

 • Helsepersonell eller teknisk personell som ønsker å utvikle ferdigheter innen analyse av helsedata, og som ser dette som en vei for personlig utvikling og karriere innen helse- og omsorgssektoren eller helsenæringen

Innhold

Helsedata omfatter ulike typer data, fra ustrukturert og strukturert journalinformasjon og klinisk innhold, til strukturerte helse- og kvalitetsregistre, biobanker m.m utviklet for sekundærbruk.  Helsedata-analyse handler om hvordan vi kan høste helsedata, utvikle, kvalitetssikre og avidentifisere datagrunnlag, og gjøre analyse av helsedata for sekundærformål. Analyse av helsedata gjøres både i helsefaglig forskning og i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid i helsesektoren.

Kunnskap om teknologiske muligheter og metoder for analyse blir stadig viktigere for utnyttelse av helsedata som ressurs for bedre tjenester og behandlingsmetoder, samt kunnskapsutvikling både innen forskning og kvalitetsarbeid. Analyse av helsedata forutsetter tett dialog mellom flere fag og profesjoner, og kurset skal gi en felles plattform for bruk og analyse av helsedata til sekundærformål.

Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av stegene og metodene som gjerne benyttes for analyse av helsedata gjennom først å bygge opp grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i analyse av data generelt, og deretter bruke dette på konkrete helsedata i et lab-/ kursmiljø.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres:

 • med stor vekt på praktisk arbeid i lab/ kursmiljø
 • gjennom bruk av også eksterne forelesere
 • besøk ved institusjoner som bruker, behandler og formidler helsedata
 • studenter med helse- og informatikkbakgrunn blir bevisst satt sammen i par

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått kurs vil du ha:

Kunnskaper om:

 • formålet med, og bruken av helsedata i helse- og forskningssektoren til sekundærformål
 • typer av helsedata
 • metoder for datahøsting eller datafangst
 • dataprosessering, optimalisering, kvalitetssikring, test og klargjøring for bruk av helsedata til analyseformål
 • metoder og teknikker for avidentifisering, anonymisering og produksjon av syntetiske helsedata
 • datamodellering, enkel programmering og analyse av helsedata
 • aktuell lovgivning og noen etiske problemstillinger for personvern
 • utviklingstrender i bruken av helsedata

Ferdigheter slik at du kan:

 • sette deg inn i og forstå oppbygningen av kliniske informasjonssystemer, databasesystemer og systemstruktur
 • lese, bruke og lage enkle helseinformasjonsmodeller, og forstå datamodellering med vekt på entity-relationship-modellen (ER-modellen) og relasjonsmodeller
 • forstå relasjonsalgebra, og gjøre enkle SQL-spørringer (Structured Query Language)
 • utføre praktisk programmering, og kunne skrive programmer i f.eks. Python og R for analyse-formål
 • analysere et problem, finne algoritmer og datastrukturer som løser problemet og programmere og teste en løsning.

Generelle ferdigheter:

 • lese faglitteratur og være i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av relevans og oppsummere/ anvende på spesifikke, egne, problemstillinger
 • orientere deg i feltet og finne viktige kilder til dokumentasjon og praksis

Opptakskrav

Tre års utdanning fra høyskole / universitet og minst to år relevant yrkespraksis innen helsefag, realfag og/ eller informatikk. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser prioriteres søkerne som følger:

 1. Ansatte i Arkivverket og Direktoratet for E-helse
 2. Søkere bosatt i Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga, Os, Røros eller Holtålen kommune
 3. «Først til mølla»-prinsippet (dato for søknad).

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmeringsferdigheter.

 

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger på Tynset våren 2023:

 • Første samling: 14. – 16. mars
 • Andre samling: 23. – 25. mai

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes. Mer informasjon kommer.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen/mappevurdering. Innleveringsfrist i juni.

Eksamenskrav: Deltakelse på fellessamlingene, beståtte oppgaver/øvinger.

 

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Samarbeidspartnere

 • Norsk helsearkiv – Arkivverket
 • Direktoratet for e-helse
 • HUNT Cloud

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Øystein Nytrø , Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 91 89 76 06
Epost: nytroe@ntnu.no

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Kristin Aas-Berntsen, TSH
Telefon: 4126 8820