heartbeat icon

Praktisk logistikk i helseforetak

Er du opptatt av å bidra operativt og effektivt til en bedre forsynings- og verdikjede? Da er Logistikk i helseforetak noe for deg. 

Studiested

Nettbasert/

Gjøvik

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5

Organisering

Nettbasert med samlinger

Søknadsfrist

04.12. 2023

Oppstart

Januar 2024, uke 2

Du ønsker etterspurt kompetanse innen logistikk

Du lærer å jobbe smartere!

Du blir en viktig ressurs for arbeidsplassen

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid.
 
Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om logistikk for forsyningsmedarbeideren.
 
Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Optimalisering av daglig drift
  • Digitalisering
  • Smittevern

Du skal ha kunnskap om Lean og hvordan denne metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon, digitalisering og grunnleggende smittevern for å forhindre smittespredning på forbruksmateriell. Du skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeden, samt identifisere faglige problemstillinger og behov for operative tiltak. Du skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og du skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon, samt i forsynings- og verdikjeden ellers.

 

Hver modul starter med en fysisk samling for å bli kjent, knytte oppgaver i arbeidslivet til studiet, få på plass grupper/ prosjektoppgave og etablere tilgang på læringsplattformer. Modulene avsluttes med en fysisk samling der dere presenterer egen gruppeoppgave, “case”, et bedriftsbesøk og en individuell eksamen.

Modulene avsluttes også med en fysisk samling. Her presenterer dere gruppeoppgave, «case», som er knyttet til et konkret problem i eget foretak. Det gjennomføres også bedriftsbesøk i løpet av denne samlingen, som avsluttes med individuell eksamen.

 

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell. Studenten vil dermed lære å være med og skape god pasientflyt, og på den måten bidra til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  Du kan lese mer om logistikk i helseforetak her. 

 

Grunnlag for opptak:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.